Công ty Đông Dương cung cp và lp đt h thng lc cho tưới tiêu nông nghip và tưới cnh quan, máy châm phân bón t đng (ng dng châm phân bón thông qua h thng tưới tiêu. Mc đích là đ gi cho vic cung cp nước và cht dinh dưỡng mc ti ưu đ có được ti đa sn lượng trong điu kin môi trường có sn). Ngoài ra, công ty chúng tôi chuyên v x lư nước như x lư nước sinh hot, x lư nước thi,  x lư nước h bơi, ....

CÔNG TY TNHH TM TRANG TRÍ NI NGOI THT ĐÔNG DƯƠNG

S 8 Cây keo, Phường Tam Phú, Qun Th Đc, Thành ph H Chí Minh.

Đin thoi:. (84) -8-37260813.

Email: info@thietbituoi.vn / info@thietbituoitudong.com

Tel: +84.8 37260813  - Fax: +84.8 54037973 -Email: info@thietbituoi.vn -Website: http://www.thietbituoi.vn