BAN GIÁM ĐỐC
Ông : LÊ VĂN ĐÔNG
SN : 1969 
Chức vụ : Giám đốc
Tŕnh độ : Cử nhân Kinh tế,
Kỹ sư Cấp thoát nước.
Ông : TRỊNH ANH PHƯƠNG
SN : 1975
Chức vụ : Phó Giám đốc
Tŕnh độ : Kiến trúc sư 

Ông : BÙI MINH HIẾN LÊ
SN : 1981
Chức vụ : Kế tóan trưởng
Tŕnh độ : Cử nhân Kinh tế 
CÁC PH̉NG BAN
Ông : HỒ LÊ TÂM
SN : 1986
Chức vụ : Trưởng pḥng thiết kế
Tŕnh độ : KS Cấp thóat nước
Ông : NGUYỄN QUỐC DŨNG
SN : 1983
Chức vụ : Pḥng thiết kế
 
Bà : NGUYỄN THỊ KIM THÚY
Chức vụ : Pḥng thiết kế
Tŕnh độ : KS Cảnh quan


Ông : NGUYỄN VĂN THÔI
SN : 1968
Chức vụ : Quản Đốc xưởng sản xuất
 

Tel: +84.8 37260813  - Fax: +84.8 54037973 -Email: info@thietbituoi.vn -Website: http://www.thietbituoi.vn